hoc guitar

Guitar pro - Viết một bản nhạc (tiếp)

guitar pro - Viet mot ban nhac 1


  • Chìa


Khóa sơn (trầm hay thăng) được chọn tự động từ track tuning (ghita hay bass).

  • Ký hiệu thời gian (nhịp) va Triplet Feel


Bật Bar>Time Signature để ở cửa sổ Time Signature.

Chọn lấy nhịp cho từng phần (mặc định là 4/4). Nhịp này cho biết số phách trong mỗi ô nhịp.

Nhấn nút OK để tiếp tục

Chọn Bar>Triplet Feel để xác định nhấn lệnh.

Bấm nút OK để tiếp tục.

  •  Thiết lập track


Bật Track>Properties [F6] để mở cửa sổ đặc điểm Track lên.

Ơ đây bạn có thể nhập vào thôa

  • Chìa


Khóa sơn (trầm hay thăng) được chọn tự động từ track tuning (ghita hay bass).

  • Ký hiệu thời gian (nhịp) va Triplet Feel


Bật Bar>Time Signature để ở cửa sổ Time Signature.

Chọn lấy nhịp cho từng phần (mặc định là 4/4). Nhịp này cho biết số phách trong mỗi ô nhịp.

Nhấn nút OK để tiếp tục

Chọn Bar>Triplet Feel để xác định nhấn lệnh.

Bấm nút OK để tiếp tục.

  • Thiết lập track


Bật Track>Properties [F6] để mở cửa sổ đặc điểm Track lên.

Ơ đây bạn có thể nhập vào thông tin về track như tên, tác giả, hiệu chỉnh…

Nhấn nút OK để tiếp tục.

Bật Track>Instrument [F7] để mở cửa sổ Công cụ lên chọn tiếng bạn muốn dùng MIDI hay RSE chơi lại

Bấm nút OK để hoàn tất.

Quản lý ô nhịp

Trong guitar pro, các ô nhịp có đặc điểm như nhau trên tất cả các track. Do đó mỗi ô nhịp sẽ có cùng thời gian nhạc hiệu trên track 1 cũng như trên track 2. Khi them vào mọt điệp khúc mở, điệp kúc đóng sẽ tự động được tạo ra trên tất cả các track.

Tính âm nhạc chặt chẽ của bảng nhạc vi thế mà được đảm bảo, và quá trình chạy thử bản nhạc sẽ cho kết quả mỹ mãn. Mặt khác, bạn phải cân nhắc điểm dừng đê track hoàn thiện. Không thể tạo một track guitar với hàng tram ô nhịp dài dằng dặc được và mỗi track bộ gõ chỉ với 1 ô nhịp được lặp đi lặp lại ma thôi. Bạn sẽ phải sao chép ô nhịp ra 100 lần bằng cách dùng copy/paste

Sử dụng Edit>Insert a Bar [Ctrl+Ins] hay Edit> Cut [Ctrl+X] sẽ them vào hoặc gỡ bỏ ô nhịp trên cả track đi. Để khống chế sự them vào hay gỡ bỏ ô nhịp trên track đơn, xem mục sử dụng Cut/Copy/Paste.

Mở Edit>Empty Bars để làm trống 1 hay 1 số ô nhịp trên track hiện thời hoặc trên tất cả các track.

ng tin về track như tên, tác giả, hiệu chỉnh…

Nhấn nút OK để tiếp tục.

Bật Track>Instrument [F7] để mở cửa sổ Công cụ lên chọn tiếng bạn muốn dùng MIDI hay RSE chơi lại

Bấm nút OK để hoàn tất.

No comments:

Post a Comment