hoc guitar

Guitar pro - Cách cài đặt guitar pro P2

Bài viết trước tôi đã giới thiệu về cách cài đặt chương trình guitar pro, trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu cách gỡ bỏ Guitar pro  và cập nhật bản guitar pro mới.

Gỡ bỏ Guitar pro:

Để gỡ bỏ Guitar pro ra khỏi hệ thống PC, lần lượt chọn Start>All Programs>Guitar pro 5>Uninstall Guitar pro 5 menu.

Nâng cấp guitar pro: Guitar pro 5.x được cập nhật miễn phí đối với những kách hàng đã đăng ký Guitar pro bản 5. Nếu bạn đã đăng  ký

No comments:

Post a Comment