hoc guitar

Hợp âm guitar "Mưa ngâu"

Hợp âm Guitar bài hát "Mưa ngâu"


guitar - hop am mua ngau

| 4/4 | Slow Surf

Lấy tông, nốt: #do� mi� mi� � mi� mi� mi� � (* = thấp)
� � � � � � � � � � Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu

� � � A� � � � � � � � � � � � |A
Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu
� � � F#m� � � � � � � � � � � |D
búp non trên cành thành lá� biếc
� � � Bm� � � � � � � � � � � � |Bm
Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu
� � � D� � � � � � � � � � � � � |E7
tròn xoe chiếc ô trên đầu

� � � A� � � � � � � � � � � |A
Ngày xưa đôi ta quen nhau
� � � � F#m� � � � � � � � � � � |D
chiếc ô xoe tròn thành bóng� lá
Bm� � � � � � � � � � � |Bm
mong sao mưa thật lâu
� � � E7� � � � � � � � � � � |E7� |E7
để cho đôi lứa bên nhau ... ...

� � � A� � � � � � � � � � � � |A
Ngày nay mưa ngâu mưa ngâu
� � � � F#m� � � � � � � � � � |D� �
vắng em anh nhìn từng góc� phố
� � � � Bm� � � � � � � � � � � � � |Bm
từng đôi uyên ương bên nhau
� � � D� � � � � � � � � � � � � |E7
Tròn xoe chiếc ô trên đầu

� � � A� � � � � � � � � |A
Ngày nay đôi ta xa nhau
� � F#m� � � � � � � � � � � � |Bm
Lá xanh trên cành thành lá� � úa
� � � � � � � � � � � � � � � |E7
Từng giọt mưa ngâu rớt bên thềm
� � � � � � � � � � � � � � |A
Tình yêu đâu dễ lãng quên ...

DK:
� � � � � � � |A� � � � � � � � � � � � � � |D
Và cơn mưa� mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió
� � � � � |E7� � � � � � � � � � � � |A� � � � E7
giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau
� � � � � � � � � � |A� � � � � � � � � � � � � � � � |D
Chuyện tình yêu� như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió
� � � � � � |E7� � � � � � � � � � |A/E� � � � A� � � |A
để trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngâu ...� (Và cơn mưa ...)

(2x)[/b]

(Nguồn: guitar.vn)

No comments:

Post a Comment